Plattschwätz CD

Die krooke Frää vohm Traink

Krook loog em Bett ...

Krook loog em Bett die Frää vohm Traink;
hee hat schuu Aingst, säi kreecht die Kraink.
Etz es´se werrer off de Bee,
doch noch nit richdich, wäi mer seh.

De Dogder kimmt noch Woch fier Woch.
Beim letzde Muel bemerkt´e noch:
„Ich hätte gern mein Honorar,
und zwar einhundert Mark in bar!“

„Herr Dogder, schwätze´Se keen Quark“,
sääd Traink, „wufier da honnert Mark?
Ihr ärztlich Konst woar doch imsost!
Fier maich bedeut doas, deß´s naut kost!

Fier´s Honorar bestitt keen Grond!
Erscht mache Säi mai Frää gesond!
Wann aich e Sau ze lewwern huu,
git´s nohher Geald, nit vierher schuu!“

 

zurück

  Last Update
01.06.2008

© Copyright 2003 by