Plattschwätz CD

De Hoinkehmer

E wuhre Geschichte erläebt en geschriwwe vohm Imbaier (Rink) Friedhelm

Nohm Krigg do woar die Zeit nit fett. Mir Ken looe zou zwäät em Bett.
Die Lebensmittel, däi wen roar, doas woar ois Ken äech allen kloar.
Oin Vatter nohm de *Göbbelsschreier, (* Radio, Volksempfänger) en dauschte den fier e poar Eier.

Oi Motter hat äech gruße Särje, wäi sollt´se nur des Hoink besärje?
Die Bauern harre Zoggerroiwe, en kochte fleißig Hoink, des Troiwe.
Oin Vatter hat äech emuel Gloick, en broicht vo Scheld muel Roiwe met.

Die Roiwe wouen ausgepresst, doas woar ois Ken e richtich Fest.
En do kohm Feuer innern Saft, doas woar ois wirklich goar keh Last.
Endlich woar des Hoink da goar, oi Uhgedold ohm Enn do woar.

Des Hoink doas wouer ausgeschafft, mir Ken hu do nur so gegafft.
Doch do ging´s o des Kessel-Leacke, es goob so manche Klärer-Fleacke.
Die Ehmer wouen zougebonne, mir Ken wen baal em Bett verschwonne.

Die Ehmer stanne en de Stobb wu mir schläife, genau inner dem Fenster, wu dauße die Ken no ois räife.
Däi Ken kloppte gen Fensterloare, mein Brourer – de Kopp huug – däet ewwer meich boare.

Heh kom nit ganz bes zoum Fensterloare en stig of de Ehmer, den wonnerboare,
met dem Fouß ofs Babeier, doas ging kabott en des Bee versank en dem Sirop.
Doas woar nadierlich en ganz gruße Flop. Ganz langsam zug der sei Bee aus dem Ehmer,
was wirklich passiert woar, dos merkte kejer.

Bes der da em Bett werre ewwer mich klearret, do gob´s e heftiges Donnerwärrer.
 Alles babbschte, die Hember, die Kesse, die Motter wouer aus de Kuiche geresse.
De Vatter, der deft doas off kehn Fall wesse.
No langem Säubern, Wechseln en Schealle sei mir da werre ens Bett geklearret.

Em Därf hot mer noch lang vohm Hoinkehmer geschwasst, doas woar fier die Loi en bewoaresche Spass.
De Rest voh dem Hoink, der wouer vezehrt, desweje sei mir äech all gout genährt.


"dialektischer" Nachtrag:
Em Schläijerbaijer Owerlood säät mer zoum Schmierchel aus Zockerroiwesaft Huink. Em Onnerlaand en äech en Headerää hääßt doas Sirup; en aus´em Quotschemous mache däi Quotschehuink

zurück

  Last Update
01.06.2008

© Copyright 2003 by