Plattschwätz CD

Gieh mer nit ewwer mei Aiggerche

1. Mädche woss seist du so engebild, engebild;
Mädche wos seist du so stolz?
/: gell, weil dein Vadder de Schubbkarrn fiert, Schubbkarrn fiert;
en dei Modder dräht Holz :/

2. Seiste da goarnit mei Läiwesje, Läiwesje,
seiste da goarnit meh mei?
/: Hu dich doch allweil so gern gehatt, gern gehatt,
soll´s da naut meh so sei? :/

3. Alleweil rabbelt´s ohm Scheuerndäär, Scheuerndäär,
alleweil rabbelt´s ohm Haus.
/: Alleweil kimmt mei läib Schätzelche, Schätzelche,
alleweil miss eich muel naus. :/


4. Gieh mer nit ewwer mei Aiggerche, Aiggerche;
gieh mer nit ewwer mei Wies.
/: Gieh mer nit bei mei läib Schätzelche, Schätzelche;
gieh mer nit bei mei Luwies:/

5. Alleweil winn mer schie lusdig sei, lusdig sei,
alleweil sei mer so fruh.
/: Dooze en sunge, doas maicht viel Spass, maicht viel Spass,
doarim sei mer hau do :/

Liedblatt

zurück

 

  Last Update
01.06.2008

© Copyright 2003 by